ÜBER UNS

Rechnungsadresse

4ISP s.r.o.

Purkyňova 1805
CZ25082  Úvaly

ID: 29030447
VAT: CZ29030447Tschechisches


Bankkonto
: 234886609/0300

4ISP GmbH

Ändresenweg 11   
DE92331 Lupburg

ID: HRB 34456
VAT: DE314553364

Steuernummer: 201/118/11203
Kontonummer: EUR 42512921, Spk Neumarkt i d OPf-Parsbg

Tschechisches Bankkonto in EUR:

    IBAN:  CZ07 0300 0000 0002 4586 8481
    BIC: CEKOCZPP

 
Tschechisches Bankkonto in USD:

    IBAN: CZ35 0300 0000 0002 7618 1447
    BIC: CEKOCZPP

 
Slowakisches Bankkonto in EUR:

    IBAN: SK1475000000004022913968
    BIC: CEKOSKBX

 
Polnisch Bankkonto in PLN:
   
IBAN: PL05 1020 1026 0000 1202 0370 0226
    BIC kód: BPKOPLPW