Kontaktní formulář

Pojďme se potkat nebo si zavolat. Řekneme si víc osobně.

Vaše jméno:
E-mail:
Telefon:
Typ zpracování:
Materiál:
Napište nám třeba, jestli máme přijet my k vám nebo se raději zastavíte vy u nás nebo uveďte jakékoli jiné doplňující informace:
3 + 10 = ?
 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

 1. Úvod

  Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity:
  • = osobní údaj, tedy všechny informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby
  • Vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, které jsou naší firmou drženy a zpracovávány
  • Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání
  • Zpracovatel – společnost, kterou jsme přizvali ke zpracování Vašich OÚ na základě smlouvy. Je tak zajištěno, že systém nakládání, zpracování a ochrany Vašich OÚ je zajištěn v rozsahu požadavků GDPR a Vaše práva nejsou omezena.
 2. Správce osobních údajů

  Společnost 4isp s.r.o., adresaPurkyňova 1805, Úvaly , IČ: 29030447 zapsána v OR kontaktní adresa pro oblast ochran OÚ: gdpr@4isp.cz
  Telefonní číslo: +420774 833 200.
  (dále jen „správce“ Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 3. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 4. Zdroje osobních údajů

  Osobní údaje získáváme od vlastníků OÚ (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.) Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje.

 5. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • Jedná se o identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace vlastníka OÚ (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu apod.)
  • Popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • Údaje nezbytné pro plnění smlouvy (email, telefon, adresa pracoviště, funkce) a další
  • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany vlastníka OÚ
 6. Kategorie vlastníků OÚ údajů

  Jedná se zejména o:
  • Zákazníky
  • Zákazníky zákazníků
  • Zaměstnance a pracovníků na dohody o mimopracovní činnosti a zájemce o práci
  • Vlastníky osobních údajů dodavatelů a partnerů poskytující služby potřebné pro provoz naší firmy
  • Jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci OÚ
 7. Kategorie příjemců osobních údajů

  • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
  • Finanční ústavy a organizace veřejné zprávy
  • Zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv
  • Třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OU
  • Naše společnost jako správce OU
 8. Účel zpracování osobních údajů

  • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  • Jednání o smluvním vztahu
  • Plnění smlouvy
  • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
  • Archivnictví vedené na základě zákona
  • Výběrová řízení na volná pracovní místa
  • Plnění zákonných povinností ze strany správce
  • Ochrana životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo dalších subjektů
 9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce, resp.zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva vlastníka OÚ.

  Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo vlastníka OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

 10. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

 11. Poučení

  • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
  • Finanční ústavy a organizace veřejné zprávy
  • Zpracovatelé OÚ na základě uzavřených smluv
  • Třetí osoby a organizace na základě uděleného souhlasu vlastníka OU
  • Naše společnost jako správce OU
 12. Účel zpracování osobních údajů

  Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.
  V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:

  • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
  • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.
   V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR.
 13. Práva subjektu údajů

  • V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost vlastníka OÚ subjekt o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
   • Účel zpracování OÚ
   • Kategorii dotčených osobních údajů
   • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly OÚ zpřístupněny
   • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
   • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování OÚ
  • Každý vlastník OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou osobního a osobního života vlastníka OÚ nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy gdpr@4isp.cz
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
  • Je-li žádost vlastníka OÚ podle odstavce 1 této kapitoly, shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má vlastník OÚ právo se obrátit přímo na dozorový úřad, Tedy Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se vlastník OÚ obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.